Dalğalar üzərində gəzinti: Oriona aid olan yetənəklər necə İ...
Tədqiq və Tətöbbə

Dalğalar üzərində gəzinti: Oriona aid olan yetənəklər necə İsaya aid edilib?

İsanın Qaliley dənizi üzərində gəzməsi hadisəsi xristianlığın ən məşhur möcüzələrindən biridir. Hər bir versiyanın başlanğıcı eynidir: Bir gün İsa və həvariləri qayıq ilə dənizin o biri sahilinə yan alırlar. İsa dua etmək üçün yaxınlıqdakı dağa çıxır. Bir müddət sonra, qaş qaralan zaman fərqinə varır ki, qayıq sahildən bir xeyli uzaqlaşıb və güclü küləyin təsiri ilə yaranan dalğalar gəmini batırır. O, tez dağdan enərək, batan qayığı xilas etmək üçün dənizin üstü ilə 3-4 mil gedir…

Ümumiyyətlə, bu hadisə ətrafında bir-birinə uyuşmayan bir çox fraqmentlər mövcuddur. “Matvey” 14:29-31-də qeyd edilir ki, şagird Pyotr qayıqdan çıxarkən İsanın dənizin üzəri ilə yeridiyinin şahidi olur. “Mark”da isə əslində, “İsanın həvarilərin qayığını ötmək istədiyi” qeyd edilir. “İohann” 6:21-də isə deyilir ki, “Həvarilər İsanı geri gətirməyə çalışan zaman, artıq onun özlərindən bir neçə kilometr üzaqda olduğunu görürlər…”

Göründüyü kimi, bu məsələdə çoxlu uyğunsuzluqlar mövcuddur. Lakin fakt odur ki, yevangelistlər bu “dəniz gəzintisi” olayını tarixi fakt kimi qəbul ediblər.

Deyəsən, cavab ulduzlarda, bizim eranın I əsrində Suriya və Fələstin ərazisində dolaşan iki ezoterik hekayədə “yazılı” şəkildə mövcuddur. 

İsanın “Qaliley dənizi üzərində gəzməsi” hadisəsindən yeddi əsr öncə yunan şair və astronumu Hesiod özünün “Astronomiya” adlı əsərində yazırdı ki, Orion dənizin üzərində gəzə bilir. “Orion…Minos və Poseydonun qızı Evrialın oğlu idi və ona dəniz üzərində gəzmək istedadı verilmişdi…” Orionun bu istedadı haqda mifoqraf Apollodorun “Kitabxana”sında (e.ə.50-ci il), Vergilinin “Eneida”sında (e.ə.20-ci il) və astronom Qay Yuli Higinusun əsərlərində (e.ə.15-ci il) qeydlər vardır. 

Beləliklə, Orionun da “Tanrının oğlu” olması faktı diqqəti cəlb etməyə başlayır. Belə ki, Orionun şumercə adı DİNGİR DA-MU idi. Burada DA-MU “uşaq” və ya “oğlan”, DİNGİR isə “tanrı” anlamını verirdi. Gil lövhələrdə təsvir olunan ulduz xəritələrində Orion, həmçinin SUKAL adı ilə xatırlanırdı ki, bunun da mənası “elçi” idi. Sonralar isə SUKAL adı “Xristos” adına çevrildi.

Göründüyü kimi, İsanın doğuşu, eləcə də, onunla bağlı bir çox hadisələr (“Dəniz gəzintisi” daxil) əslində rəmzlərdən ibarətdir və hamısı şumer kökənli əhvalatların müqəddəs kitablara transformasiyasıdır.

Ancient Origins