Almaniya Bibliya kəhanəti idimi?
Tədqiq və Tətöbbə

Almaniya Bibliya kəhanəti idimi?

Germanlar (almanlar) kimdir və haradan gəliblər? Bibliyada onlar haqda hansı kəhanətlər yer alıb?

Almaniyanın ən qədim şəhəri Trir (Trier) şəhəridir və deyilənə görə, buranın ilk sakinləri eramızdan əvvəl 2000-ci ildə buralara gəlmiş assuriyalılar olub.

Cozef Bil (Josef K.L.Bihl) In Deutschen Landen əsərində yazır: “Tririn əsası məşhur Assuriya kralı Ninusun oğlu Trebeta tərəfindən qoyulub. Trir, Roma yenidən inşa edildikdən 1300 il əvvəl mövcud idi.”

1500-cü illərdə yazılmış və Bavariyanın rəsmi tarixi hesab olunan “Bavariya səlnaməsi”ndə (Bayerische Chronik) qeyd olunur ki, Mesopotamiyadan gəlmiş assurlar Avropada eramızdan əvvəl 2300-cü ildə məskunlaşmışlar.

Bəs bu, necə baş verib? E.ə. 612-ci ildə Nineviya şəhəri Mərkəzi Asiyadan gəlmiş döyüşçülər (Midiya) və Babil dövləti tərəfindən işğal olunan zaman assuriyalılar şimala qaçmağa məcbur oldular. Yunan tarixçiləri qeyd edir ki, Nineviya Assuriya padşahı Ninus tərəfindən inşa edilib. Bibliyaya görə isə, şəhərin əsasını Şemin oğlu Aşşur qoyub (Yaradılış 10:11) və Ninus bu adın yunan versiyasıdır. Həqiqətdə isə Ninusun əsl adı Nimrod olub və o, Hamın böyük oğlu idi (qara irqə mənsub idi). Aşşur isə Şemin oğludur və o, ağ irqə mənsub idi. Sonradan özünə Ninus adını götürmüşdü (II Ninus).

 E.ə. I əsrdə yaşamış yunan tarixçisi Diodor (Diodorus Siculus) özünün “Tarixin kitabxanası” adlı əsərində yazır ki, qaçmağa məcbur olan assurlar, Qara dənizin cənub sahillərində böyük koloniya qurdular. Herodot buranı “Kappadokiya” kimi yad edirdi.

         Artıq e.ə.V əsrə doğru assurlar Qara dəniz bölgəsinin dominant gücü olmuşdu.Yunan coğrafiyaçılarının bir çoxu buranı hətta “Assuriya” kimi qeyd edirdi. Hətta Heredot assurların Əhəməni hökmdarı I Kserksin ordusunda yunanlara qarşı vuruşduğunu da yazırdı. Əhəmənilər zəiflədikdən sonra isə assurlar Qara dənizin şimal sahillərinə doğru hərəkət etməyə başladılar. Bura “Skifiya” (Scythia) adlanırdı. Skiflər (iskitlər) bu ucsuz-bucaqsız çöllərin əsas sakinləri idilər.  Onlar bu ərazilərə Mərkəzi Asiyanın çöllərindən gəlmişdilər. Lakin şübhəsiz ki, skiflər deyərkən bir çox tayfalardan ibarət böyük tayfa ittifaqı başa düşülürdü. Bu gün əsas irqlərdən hesab olunan Qafqazoid və monqoloid irqləri bu böyük çöllərdə hakim idi. 

         Böyük Plini (I əsr) yazırdı ki, skiflər sarmatlarla birlikdə bütün Avropa boyunca hərəkət etməyə başladılar. Bu döyüşkən tayfalarla döyüşən Roma sərkərdələri onları “müharibə adamları” (“war man”) anlamını verən “Germani” adlandırırdılar.

         1900-cü illərin başlanğıcında akademik biliklərin inkişaf etdiyi, bir sıra səlnamə və əsərlərin tədqiq edildiyi bir dövrdə aydın olmağa başladı ki, germanların ilk çıxış nöqtəsi hara olub. Belə bir nəticəyə gəlindi ki, german tayfaları Avropaya Qafqazdan və Qara dəniz sahillərindən köç ediblər. (A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography, “Germania”)

 Yekun olaraq, onu deyə bilərik ki, assurlar ölkələri süqut etdikdən sonra şimala köç edərək, buranın döyüşkən sakinləri olan skiflərlə qarışmış və Avropanın müxtəlif yerlərinə səpələnmişlər. Həmçinin sonradan germanlar adı ilə tarix səhnəsinə çıxmışlar.

The Trumpet.com